สารประกอบชีวมวล


บริษัท ยูนิค โพลีเมอร์ เข้าร่วมกับการพัฒนาพลาสติกชีวมวลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพลาสติกแบบย่อยสลายได้ พลาสติกชีวมวลเหมาะมากสำหรับระบบนิเวศน์ที่ส่งเสริมการรีไซเคิลมากกว่าการย่อยสลาย สารพอลีโอเลฟินส์รวมกับสารเติมแต่งชีวมวลจะช่วยลดคาร์บอนฟุตปริ๊นท์และลดผลกระทบของพลาสติกผลิตจากปิโตรเลียม สารประกอบและมาสเตอร์แบตซ์ของบริษัท ยูนิค โพลีเมอร์ได้รับการพิจารณาว่าเป็นวัสดุไม่เสื่อมสภาพทางชีวภาพและสามารถนำไปรีไซเคิลได้เช่นเดียวกับการจัดการขยะพลาสติกแบบดั้งเดิม

CONTACT US FOR FURTHER INQUIRY

Product name Description TDS SDS ETC
TP-50L Polyethylene (PE) blended with thermoplastic starch (TPS)