มาสเตอร์แบตซ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต


มาสเตอร์แบตซ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตจะช่วยลดหรือกำจัดประจุไฟฟ้าสถิตที่มักพบในการระหว่างการขึ้นรูปพอลิเมอร์ สารพอลิเมอร์เป็นไดอิเล็คทริกจึงทำหน้าที่เหมือนกับฉนวนทำให้ประจุไฟฟ้าไม่ไหลผ่านวัสดุดังนั้นไฟฟ้าสถิตจึงเกิดขึ้นที่ผิววัสดุเมื่อวัสดุเลื่อนผ่านอุปกรณ์การผลิตที่เหนี่ยวนำแรงเฉือน จากนั้นการเกิดไฟฟ้าสถิตจึงทำให้ส่วนประกอบหรือฟิล์มเกาะติดกันและไฟฟ้าสถิตยังคงอยู่ในชิ้นส่วนหลังการผลิต นอกจากนี้ไฟฟ้าสถิตย์ยังอาจดึงดูดหรือเก็บอนุภาคฝุ่นประจุตรงข้ามด้วย บริษัท ยูนิค โพลีเมอร์นำเสนอมาสเตอร์แบตซ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่ช่วยลดแรงต้านทานบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ด้วยการเพิ่มการนำกระแสไฟฟ้า

CONTACT US FOR FURTHER INQUIRY